หน่วยเวชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ (CSSD: Central Sterile Supply Department) ถือเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญซึ่งทำหน้าที่ให้บริการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดใช้ซ้ำแล้วนำกลัยมาทำให้ปราศจากเชื้อแก่หน่วยงานบริการต่าง ๆ ภายในสถานพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ปลอดภัย

การให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์การแพท์ที่สะอาดปราศจากเชื้อนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเป็นหลัก แต่ในทุกองค์ประกอบล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การจัดเตรียมสถานที่ให้มีความเหมาะสม การวางแผนเส้นทางการสัญจรของเครื่องมือที่เป็นระบบ ความพร้อมของครุภัณฑ์และเครื่องมือสนับสนุน ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถดำเนินงานการทำให้ปราศจากเชื้อได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ และสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานพยาบาลได้เป็นอย่างดี

ระบบบริหารจัดการงานปราศจากเชื้อ (Sterilization services)

นำวิวัฒน์ ให้ความสำคัญกับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านงานบริการเพื่อรองรับระบบการบริหารจัดการงานปราศจากเชื้อแก่สถานพยาบาลต่าง ๆ อาทิเช่น

– บริการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าประจำ ณ สถานพยาบาล ในกรณีที่สถานพยาบาลมีเครื่องมือและอุปกรณ์ แต่ขาดบุคลากรในการดำเนินงาน

– รับบริการทำให้ปราศจากเชื้อนอกสถานที่ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินงานและอำนวยความสะดวกให้แก่สถานพยาบาล ลดต้นทุนด้านการจัดเตรียมสถานที่ ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงานทำให้ปราศจากเชื้อ