การบำรุงรักษา คือ การรักษาสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น โดยปราศจากปัญหาและอุปสรรค

การบำรุงรักษา

นำวิวัฒน์ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามหลักมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนงานการทำให้ปราศจากเชื้อให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมงานบริการด้านการบำรุงรักษา เพื่อความปลอดภัย ช่วยยืดอายุการใช้งานและคงสภาพผลิตภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ผลิตภัณฑ์บริการด้านการบำรุงรักษา ที่บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งาน มีดังนี้

   – การซ่อมบำรุงเมื่ออุปกรณ์หรือเครื่องมือเกิดการชำรุดเสียหาย (ฺBreakdown maintenance)
  
– การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) คือ บริการเพิ่มเติมที่จัดทำขึ้น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการเข้าบำรุงรักษาที่แน่นอนตามแผน ก่อนที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะเกิดการชำรุดเสียหาย เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านการศูนย์เสียเวลาและการหยุดชะงักของงาน

   – การบำรุงรักษาเชิงปรับปรุงแก้ไข (Corrective maintenance) คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายและความเสียหายอันอาจเกิดจากการเสื่อมสภาพหรือความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์