เครื่องผลิตน้ำ RO และ

งานวางระบบ

น้ำ สะอาด เท่ากับ ปราศจากเชื้อ
น้ำ
มีความสำคัญต่อทุกกระบวนการในการทำให้ปราศจากเชื้อสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ และเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการล้างทำความสะอาด (Final Rinse Water) ก่อนนำอุปกรณ์กลับมาใช้ซ้ำ และการทำไอน้ำบริสุทธิ์ในขั้นตอนของการฆ่าเชื้อในเครื่องนึ่งอุปกรณ์การแพทย์

การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษา คือ การรักษาสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่น โดยปราศจากปัญหาและอุปสรรค

ระบบบริหารจัดการงาน

ปราศจากเชื้อ

หน่วยเวชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ (CSSD: Central Sterile Supply Department) ถือเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญซึ่งทำหน้าที่ให้บริการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดใช้ซ้ำแล้วนำกลัยมาทำให้ปราศจากเชื้อแก่หน่วยงานบริการต่าง ๆ ภายในสถานพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ปลอดภัย