ออกแบบพื้นที่และวางระบบหน่วยจ่ายกลาง (CSSD TURNKEY PROJECT)

หน่วยงานจ่ายกลาง (CSSD: Central Sterile Supply Department) เป็นหน่วยงานหนึ่งในสถานพยาบาลที่มีความสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นแหล่งรวมของอุปกรณ์การแพทย์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เข้าสู่กระบวนการทำให้สะอาดปราศจากเชื้อก่อนนำกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย หากหน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากอุปกรณ์การแพทย์และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

นำวิวัฒน์ มีทีมงานและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาด้านงานวางระบบหน่วยจ่าย เพื่อช่วยปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานงานการทำให้ปราศจากเชื้อแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่

> การวางแผนงานสถาปัตยกรรมและก่อสร้างห้อง CSSD
> งานออกแบบกระบวนการงานทำให้ปราศจากเชื้อ
> อุปกรณ์สำหรับงานทำให้ปราศจากเชื้อ
> วัสดุสิ้นเปลือง
> ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
> ระบบแอร์และระบบ HVAC
> การอบรม

เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งต่อตัวผู้ดำเนินงานและผู้เข้ารับบริการ

ระบบการวางแผนและมาตรฐาน ตามหลัก
– HBN 13: Sterile services department
BS EN ISO 14644: 1999–2001 Cleanrooms and associated controlled environments
– HTM 2025: Ventilation in healthcare premises, HTM 55: Windows, HTM 56: Partitions,
HTM 57: Internal glazing, HTM 58: Internal doorsets, HTM 59: Ironmongery,
HTM 60: Ceilings, HTM 61: Flooring, HTM 81: Fire precautions in new hospitals,
HTM 2005: Building management systems, HTM 2007: Electrical services supply and distribution,
HTM 2022: Medical gas pipeline systems
– AFS: Association Française de Stérilisation