เครื่องบำบัดขยะติดเชื้อ และงานบริหารจัดการขยะทางการแพทย์(WASTE MANAGEMENT)

ขยะ คือ มูลฝอยประเภทต่าง ๆ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว บางส่วนสามารถนำมาผ่านกระบวนการนำกลับไปใช้ใหม่ได้ แต่บางส่วนไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ และต้องมีกระบวนการจัดการที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยเฉพาะขยะติดเชื้อทางการแพทย์ซึ่งจัดว่าเป็นขยะที่ต้องมีกระบวนการกำจัดด้วยวิธีที่พิเศษกว่าขยะปกติทั่วไป คือ ต้องผ่านการทำให้ปราศจาเชื้อ หรือ ฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในขยะให้หมดก่อน จึงสามารถนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้

ทั้งนี้ในปัจจุบันมีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม หากมีระบบการบริหารจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จะส่งผลกระทบที่เป็นพิษต่อสุขภาพของผู้ขนย้าย ผู้ป่วย ชุมชน และต่อสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นที่วัสดุทางการแพทย์ทั้งหมดต้องมีการคัดแยกประเภทจากจุดใช้งานและถูกนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

นำวิวัฒน์ มีผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการงานบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่กระบวนการปรับปรุงพื้นที่จนถึงขั้นตอนการบำบัดขยะให้ปราศจากเชื้อ ด้วยระบบบดสับและอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง Hybrid steam steriliaztion เพื่อให้การทำลายเชื้อเข้าได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

T100/T150

T300

T1000

T2000

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เสริม
  • ควบคุมการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ
  • ความจุถังบำบัดขยะ ตั้งแต่ 100-2500 ลิตร
  • มีระบบบดสับขยะให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้ความร้อนสามารถเข้าทำลายเชื้อได้อย่างทั่วถึง
  • ห้องนึ่งทรงกลม
  • ลิฟท์ยกขยะ สำหรับความจุถังบำบัดขยะ ตั้งแต่ 300-2500 ลิตร