เครื่องพ่นอบฆ่าเชื้อบนพื้นผิวและในอากาศ

ในบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคที่สามารถเจริญเติบโตและปนเปื้อนได้ เราจึงควรใส่ใจและให้ความสำคัญต่อการทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับพื้นผิวบริเวณดังกล่าว

นำวิวัฒน์ เราใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องการทำให้ปราศจากเชื้อบนพื้นผิวที่ยากต่อการเข้าถึง โดยได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตอบโจทย์ด้านการฆ่าเชื้อดังกล่าวขึ้น เพื่อช่วยให้การทำความสะอาดในจุดที่เข้าถึงได้ยากเป็นเรื่องง่าย และสะอาดปราศจากเชื้อ

แอร์สัน เอสทีเอ

(AirSON STA)
เครื่องพ่นอบฆ่าเชื้อบนพื้นผิวและในอากาศ

แอร์สัน นาโนพลาสมา

แอร์สัน

(AirSON)
เครื่องพ่นอบฆ่าเชื้อบนพื้นผิวและในอากาศ

แอร์สัน นาโนพลาสมา