รางวัลแห่งความสำเร็จ

นำวิวัฒน์ คว้ารางวัล

เกียรติยศอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2564

เป็นสมัยที่ 2

CEO นำวิวัฒน์ รับประกาศเกียรติคุณ

“บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020”

นำวิวัฒน์ คว้ารางวัล

เกียรติยศอุตสาหกรรมไทย

ประจำปี 2563