ยินดีต้อนรับสู่ระบบรับแจ้งเบาะการกระทำผิดและการทุจริต

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการรายงานและแจ้งเบาะแสการทุจริต จึงได้ประกาศใช้ระบบนี้เพื่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่พบเห็นการกระทำผิดที่ฝ่าฝืน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือพนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผู้รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดำเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคำ หรือการให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ พนักงานสามารถร้องเรียนได้ตามขอบเขตในเบื้องต้นดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล / บริษัท

ข้อมูลของท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ทั้งนี้นำวิวัฒน์จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับสูงสุดตามข้อกำหนดของบริษัทฯ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Privacy Notice ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

เครื่องหมาย * หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ


  ชื่อบริษัท *

  ที่อยู่ *

  ชื่อ-นามสกุล *

  อีเมล *

  หมายเลขโทรศัพท์ *

  ข้อมูล *

  อัพโหลดหลักฐานฯ