คุณวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด

คุณพงศ์เชฏฐ คงศักดิ์

กรรมการบริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณสุขุม   โพธิสวัสดิ์

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ

คุณนันทิรา ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนธุรกิจ