พลเอกวินัย ภัททิยกุล

ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

คุณชินภัทร  วิสุทธิแพทย์

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

คุณเปรมวดี  ฟองศิริ

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณอนันต์  รุ่งพรทวีวัฒน์

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

คุณวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณนันทิรา ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการและเลขานุการบริษัท

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง