พลเอกวินัย
ภัททิยกุล

ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ

นายวิโรจน์
ชัยเทอดเกียรติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ดร. เปรมวดี
ฟองศิริ

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายชินภัทร
วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

พลเอกนายแพทย์
บุญลือ วงษ์ท้าว

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

นายสุพรชัย
สิงห์กุล

กรรมการ

นายวิศิษฐ์
ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการ

นางสาวนันทิรา
ชัยเทอดเกียรติ

กรรมการ